BENA

Lệnh giao việc

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Procurement statement of work
Giải thích:
Là một phát biểu trọn vẹn theo ngôn ngữ mua sắm phát biểu phần việc khách hàng giao cho nhà thầu, và được tích hợp vào hợp đồng

« Back to Glossary Index
Scroll to Top