BENA

Phạm vi công việc

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Scope of Work (SOW)
Giải thích:
Nghĩa hẹp, mô tả nội dung công việc mà khách hàng giao cho nhà thầu và phân định biên giới cụ thể những gì cần làm và cái gì không phải làm.
Nghĩa rộng hơn, đây là một lệnh giao việc.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top