BENA

Thương thảo hợp đồng

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Contract negotiation
Giải thích:
Việc thương thảo hợp đồng được thực hiện giữa bên mời thầu với nhà thầu xếp hạng thứ nhất, và cần được phê duyệt cơ bản trước khi tiến hành. Nội dung thương thảo hợp đồng có thể bao gồm: những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp; các đề xuất thay đổi hoặc phương án thay thế của nhà thầu nếu trong hồ sơ mời thầu có quy định cho phép nhà thầu chào phương án thay thế; nhân sự tham gia; các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có); các chi phí liên quan đến dịch, vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế; v.v…

« Back to Glossary Index
Scroll to Top