BENA

Kinh nghiệm nhà thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Experience of bidders
Giải thích:
Kinh nghiệm nhà thầu là những việc nhà thầu đã từng thực hiện, nó là tiêu chí rất quan trọng trong đánh giá năng lực của nhà thầu. Kinh nghiệm của nhà thầu được biểu hiện trên nhiều mặt như kinh nghiệm về thiết kế, kinh nghiệm xây dựng, kinh nghiệm lắp đặt thiết bị, kinh nghiệm sản xuất và cung ứng hàng hoá… 

« Back to Glossary Index
Scroll to Top