BENA

Hồ sơ năng lực

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Experience records
Giải thích:
Hồ sơ năng lực nhà thầu là tài liệu yêu cầu nhà thầu khai báo trong hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu bao gồm số năm hoạt động của nhà thầu, danh sách các hợp đồng tương tự do nhà thầu đã thực hiện trong vòng 3 đến 5 năm qua (tuỳ theo yêu cầu của từng gói thầu)

Đồng nghĩa:
Bidder track record.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top