BENA

Sơ tuyển

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Pre-qualification
Giải thích:
Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện trước khi tổ chức đấu thầu nhằm chọn được các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu đế mời tham gia đấu thầu

« Back to Glossary Index
Scroll to Top