BENA

Tiêu chuẩn đánh giá thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bid evaluation criteria
Giải thích:
Tiêu chuẩn đánh giá thầu là những tiêu chí biểu hiện những yêu cầu của hồ sơ mời thầu về các mặt kỹ thuật, tài chính, thương mại và các yêu cầu khác tuỳ theo từng gói thầu dùng để làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu. Tiêu chuẩn đánh giá được nêu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.

« Back to Glossary Index
Scroll to Top