BENA

Làm rõ hồ sơ dự thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Bid clarifications
Giải thích:
Làm rõ hồ sơ dự thầu là việc giải thích của nhà thầu về HSDT của mình theo yêu cầu của bên mời thầu với điều kiện không được làm thay đổi bản chất của HSDT cũng như giá dự thầu 

« Back to Glossary Index
Scroll to Top