BENA

Thẩm định đấu thầu

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: Procurement audit
Giải thích:
Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định

« Back to Glossary Index
Scroll to Top