BENA

Mua sắm tập trung

« Back to Glossary Index

Tiếng Anh: centralized procurement
Giải thích:
Thực tiễn mà ở đó một đơn vị có tất cả các cơ quan mua sắm tập trung hoặc hợp nhất trong một tổ chức mua sắm duy nhất, và những người có thẩm quyền mua sắm được phân công để hỗ trợ nhu cầu mua sắm cho các dự án. Hầu hết các tổ chức đều sử dụng hình thức mua sắm tập trung

« Back to Glossary Index
Scroll to Top